Център за професионално обучение Устра

“Производител на тютюн”

“Производител на тютюн”
 • Професионално направление:

  “Растениевъдство и животновъдство”

  (Код 621)

 • Професия:

  “Растениевъд”

  (Код 621030)

 • Специалност:

  “Тютюнопроизводство”

  (Код 6210306)

 

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания по професията “Растениевъд”, специалност “Тютюнопроизводство”. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Състав, свойства на почвата, типове почви
 • Видове обработки на почвата, агротехническите изисквания при обработка на почвата
 • Разпознаване видовете торове и определяне срока и начина на внасянето им
 • Подготовката на площите за напояване и начините на напояване
 • Изискванията при подготовката на посевния материал, срока и начина на сеитба и засаждане
 • Разпознаване основните групи вредители по селскостопанските полски култури
 • Основните методи и средства за провеждането на растително-защитни мероприятия
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности
Да може:
 • Определя вида и състава на почвата
 • Изчислява нормата на торене и извършване на торене
 • Определя поливната и напоителна норма и извършване на напояването
 • Подготвя на посевния и посадъчен материал
 • Определя количеството семена и посадъчен материал и извършване на сеитба и засаждане
 • Определя степента на вредност
 • Сроковете на растителна защита
 • Провежда растително-защитни мероприятия
 • Разпознава видовия и сортов състав на земеделските култури
 • Извършва основни технологични операции при отглеждане и прибиране
 • Нагласява и регулира механизмите и системите на тракторите и автомобилите
 • Обслужва, поддържа и съхранява на селскостопанските машини
 • Извършва първична преработка
 • Произвежда екологично чиста продукция
 • Правилно да съхранява получените продукти
 • Правилно да използва лични предпазни средства
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Растениевъд – Тютюнопроизводство’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+