Център за професионално обучение Устра

“Обработване на текст”

“Обработване на текст”
 • Професионално направление:

  “Приложна информатика”

  (Код 482)

 • Професия:

  “Оператор на компютър”

  (Код 482030)

 • Специалност:

  “Текстообработване”

  (Код 4820301)

Обучението e от първа степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на текстообработването. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Здравословни и безопасни условия на труд при работа с компютър;
 • Използване на компютърната техника, съобразно нейните технически и функционални характеристики;
 • Ползване на лични предпазни средства;
 • Възможностите за ползване на персонален компютър за нуждите на обработка на текстове и документи;
 • Възможностите, приложението и функциите на типичните програмни продукти за въвеждане и обработка на текст;
 • Основните правила при въвеждането и обработването на текст;
 • Изискванията за оформяне на материалите, съобразно кореспондентските и административните правила;
 • Възможностите за пращане на документи по електронен път;
 • Нормативни правила за съхраняване документите на магнитни, хартиени и оптически носители;
 • Санитарно-хигиенните условия за съхраняване на документите;
 • Административните правила за заявка, получаване и отчитане на канцеларски материали и пособия;
 • Норми за правилно и безопасно поддържане и обслужване на компютъра, съобразно неговия вид и техническа специфика;
 • Правила за целесъобразно ползване на средствата за комуникации;
 • Правила за съставяне на отчет за извършената дейност, съобразно нейната специфика;
Да може:
 • Организиране и поддържане на работното място при работа с компютър;
 • Правилно използване на компютърната техника в зависимост от нейната техническа спецификация и предназначение;
 • Ориентиране в наличната операционна система и програмно осигуряване на персоналния компютър;
 • Идентифициране, стартиране и ориентиране в приложните програмни продукти в различни операционни системи;
 • Въвеждане, редактиране и форматиране на текстове в стандартни офис-приложения за обработка на текст при спазване на технологичната последователност за извършваните операции;
 • Въвеждане на текст по десетопръстната система;
 • Обработка на текст на български език при спазване на правописните правила на езика;
 • Обособяване на въвежданата информация в съответстващи по вид файлове;
 • Разпечатване на документи на локален или мрежов принтер;
 • Изпращане и получаване на документи по web-базирана или локално базирана електронна поща;
 • Класифициране на документите;
 • Съхраняване на документи според установените правила;
 • Откриване на проблеми, произтичащи от нетипична или некоректна работа на компютъра, установяване на връзка със системния администратор за тяхното отстраняване;
 • Ефективна делова комуникация с останалите членове на екипа;
 • Съставяне на отчетни документи за извършената работа;

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Оператор на компютър-Текстообработване’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]

Google+