Център за професионално обучение Устра

Специалност “Рибовъдство”

Специалност “Рибовъдство”
 • Професионално направление:

  “Рибно стопанство”

  (Код 624)

 • Професия:

  “Рибовъд”

  (Код 624030)

 • Специалност:

  “Рибовъдство”

  (Код 6240301)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на рибовъдството. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Състава, свойствата на водите, с възможност за тяхното използване
 • Видовете обработки на вода и басейни
 • Разпознаване на видовете и породната структура Разпознаване на видовете и породната структура
 • Подготовка на водоемите за зарибяване
 • Изискванията и технологиите за хранене и гледане на рибите
 • Разпознаване основните групи вредители при сладководното рибовъдство
 • Основните методи и средства за провеждането на зооветеринарни мероприятия
 • Биологичната характеристика на основните видове сладководни риби
 • Видов и породен състав
 • Технологии за отглеждане, селекция и хранене
 • Зоохигиенни изисквания
 • Анатомичните и физиологичните особености на рибите
 • Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане
 • Видове рибни фуражи, начини за обработването им
 • Нормирано хранене
 • Първична преработка
 • Породи и видове
 • Начините за хранене и отглеждане на различните видове и категории сладководни риби
 • Видове чертежи, проекции, оразмеряване, условни означения
 • Класификация на тракторите и автомобилите и видовете двигатели
 • Класификация на селскостопанските машини
 • Спазване на технологичната последователност при извършване на селскостопански дейности
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности
Да може:
 • Определя вида и състава на водата и извършва рутинен контрол на нейните хидроложки и хидрохимически параметри
 • Извършва всички дейности по изграждане, дезинфекция, зареждане и контрол на водните басейни
 • Извършва всички дейности по изграждане, дезинфекция, зареждане и контрол на водните басейни
 • Разпознава видовия и сортовия състав на зарибителния материал
 • Прави зоохигиенна преценка на басейни и помещенията
 • Разпознава продуктивните типове сладководни риби
 • Разпознава рибните фуражи и преценява качеството им
 • Извършва всички операции по репродукция, селекция и др.
 • Избира подходящ начин на хранене и отглеждане
 • Познава методите за риболов и транспортиране
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини
 • Прикачва селскостопанските машини
 • Произвежда екологично чиста продукция
 • Правилно да съхранява получените продукти
 • Правилно да използва лични предпазни средства
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Рибовъдство’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+