Център за професионално обучение Устра

“Работник в хранително-вкусовата промишленост”

“Работник в хранително-вкусовата промишленост”
 • Професионално направление:

  “Хранителни технологии”

  (Код 541)

 • Професия:

  “Работник в хранително- вкусовата промишленост”

  (Код 541050)

 • Специалност:

  “Хранително- вкусова промишленост”

  (Код 5410501)

Обучението e от първа степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на хранително- вкусова промишленост. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Терминологията за ЗБУТ
 • Задълженията на работодателите за осигуряване на безопасност и здраве и по отношение на някои категории работещи
 • Различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм
 • Изискванията за професионален и здравословен риск
 • Различни видове защитни приспособления
 • Средства за сигнализация и маркировса
 • Действието на пожарогасителните апарати
 • Видовете замърсители и влиянието им върху храните
 • Хигиенните изисквания при производството на храни
 • Хигиенните показатели и значението им за хранителната безопасност
 • Преодотвратяване образуването на вредни веществао при технологичен процес и запазване на хранителната стойност
 • Системата и органите за държавен контрол
 • Нормативните документи по хранителна безопасност
 • Видовете суровини и материали за производството на храни и напитки, техния химичен състав, употреба, технологична характеристика
 • Процесите при съхранение на суровините, промените, които настъпват в тях и начините на регулирането им
 • Условията и сроковете на съхранетие на суровини и материали за ХВП
 • Качествените изисквания и показатели към суровините и материалите
 • Видовете производства в ХВП
 • Видовете суровини
 • Изискванията за съхранение на суровините и материалите
 • Технологичната последователност на основните производствени процеси
 • Същността и целите на основните технологични операции
 • Изискванията за съхранение на полуфабрикати и готови продукти
 • Изискванията да трудова и технологична дисциплина в производствени условия
 • Хигиенните изисквания към производството на храни и напитки
 • Видовете машини и съоръжения за подготовка, транспортиране и очистване на суровините
 • Класификацията на технологичното оборудване
 • Технологичното обзавеждане за всяко конкретно производство
 • Видовете и предназначението на основното технологично оборудване
 • Общите правила за техническа безопасност при производството на храни и напитки
Да може:
 • Да работи с нормативните актове
 • Да прилага теоретичните знания при решаване на казуси за работната среда
 • Да попълва трудов договор
 • Да преценява професионалния и здравен риск
 • Да анализира начини и средства за защита и ограничение на вредните фактори
 • Да извършва самостоятелна преценка на риска на дадено работно място
 • Да преценява пожарната опасност на обектите и да демонстрира работа с пожарогасителни уреди и съоръжения
 • Да преценява травмите и да извършва първична долекарска помощ
 • Да прилага методи за предотвратяване предаването на хранителни отравяния и инфекции чрез храната
 • Да преценява безопасността на храните, според хигиенните им показатели
 • Да преценява санитарното състояние на производствен обект
 • Да прилага в практиката изискванията на нормативните документи по хранителна безопасност
 • Да изпълнява програми за добра производствена практика и добра хигиенна практика
 • Да определя опасностите в критични контролни точки
 • Да спазва изискванията на ЕС за производство на храни и напитки
 • Да разпознава резличните видове и сортове суровини
 • Да прави оценка на хранителната, биологична стойност и технологичните качества на суровините
 • Да окачествява суровини
 • Да обосновава условия и методи на съхранение на суровини и материали
 • Да ползва технологична документация
 • Да прилага изискванията за хигиена и безопасни условия на труд при производството на храни и напитки
 • Да разпознава суровините и материалите
 • Да съхранява суровини и материали, спазвайки технологичните режими
 • Да съхранява според изискванията полуфабрикати и готови продукти
 • Да разпознава машините и съоръженията за подготовка, транспортиране и очистване на суровини
 • Да класифицира технологичното оборудване
 • Да разпознава основното технологично обзавеждане за всяко конкретно производство

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Работник в хранително-вкусовата промишленост’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]

Google+