Център за професионално обучение Устра

Животновъд “Пчеларство”

Животновъд “Пчеларство”
 • Професионално направление:

  “Растениевъдство и животновъдство”

  (Код 621)

 • Професия:

  “Животновъд”

  (Код 621050)

 • Специалност:

  “Пчеларство”

  (Код 6210507)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в професия „Животновъд“, специалност „Пчеларство“. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Биологичните особености на вида и спецификата при неговото отглеждане
 • Видовете обработки на почвата, агротехническите изисквания при обработката на почвата, с цел създаване на насаждения от медоносна растителност
 • Разпознава видовете торове и определяне срока и начина на внасянето им за медоносна растителност
 • Ботанически особености и класификация на медоносната растителност
 • Видов и сортов състав при медоносната растителност
 • Технологии за отглеждане и експлоатация на насажденията
 • Анатомичните и физиологичните особености на медоносната пчела
 • Екстериор, породи и породни типове, продуктивност, размножаване и развъждане
 • Онтогенезис на медоносната пчела
 • Първична преработка на продукцията
 • Начини на съхраняване
 • Устройство на кошери и пчеларски инвентар
 • Начините за хранене и отглеждане на различните възрастови категории пчели
 • Репродукция и признаци на медоносната пчела
 • Методи за преработка на пчелните продукти
 • Системи на тракторите и автомобилите
 • Класификация на селскостопанските машини
 • Начините за поставяне на агрегат
 • Текущ ремонт и поддържане
 • Спазване на технологичната последователност при извършване на селскостопански дейности
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности
Да може:
 • Определя вида и състава на почвата
 • Извършва оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на работата и създаване на насаждения от медоносна
 • Определя видовете медоносна растителност и периода на цъфтеж
 • Определя степента на вредност
 • Срокове на растителна защита
 • Поврежда растително – защитни мероприятия
 • Разпознава видовия и сортовия състав на медоносната растителност
 • Извършва основни технологични операции на терени и производствени помещения
 • Прави зоохигиенна преценка на помещенията
 • Извършва оборка и почистване на терени и производствени помещения
 • Разпознава органите, връзката и пола на индивидите в пчелното семейство
 • Определя породите и породните типове
 • Избира подходящ начин на хранене, подхранване и отглеждане
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини
 • Прикачва селскостопански машини
 • Обслужва, поддържа и съхранява селскостопанските машини
 • Извършва първична преработка на пчелните продукти
 • Произвежда екологично чиста продукция
 • Правилно да съхранява получените продукти
 • Правилно да използва лични предпазни средства
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Животновъд – Пчеларство’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]

Google+