Център за професионално обучение Устра

“Производство на селскостопанска продукция”

“Производство на селскостопанска продукция”
 • Професионално направление:

  “Растениевъдство и животновъдство”

  (Код 621)

 • Професия:

  “Фермер”

  (Код 621060)

 • Специалност:

  “Производител на селскостопанска продукция”

  (Код 6210602)

Обучението e от трета степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на Растениевъдство и животновъдство. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Състав, свойства на почвата, типове почви
 • Видове обработки на почвата, агротехническите изисквания при обработка на почвата
 • Разпознаване видовете торове и определяне срока и начина на внасянето им
 • Подготовката на площите за напояване и начините на напояване
 • Изискванията при подготовката на посевния материал, срока и начина на сеитба и засаждане
 • Разпознаване основните групи вредители по селскостопанските полски култури
 • Основните методи и средства за провеждането на растително-защитни мероприятия
 • Ботаническата и биологичната характеристики на основните групи полски култури
 • Видов и сортов състав
 • Технологии за отглеждане и прибиране
 • Зоохигиенни изисквания
 • Анатомичните и физиологичните особености на селскостопанските животни
 • Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане
 • Видове фуражи, начини за обработването им
 • Нормирано хранене на техниката
 • Първична преработка
 • Начини на съхраняване
 • Породите
 • Начините на хранене и отглеждане на различните видове и категории стопански животни
 • Видове чертежи, проекции, оразмеряване, условни означения
 • Класификация на тракторите и автомобилите и видовете двигатели
 • Устройство и действие на ДВГ
 • Системи на тракторите и автомобилите
 • Класификация на селскостопанските машини
 • Устройството и принципа на действие на селскостопанските машини
 • Начините за съставяне на агрегат
 • Текущ ремонт и поддържане
 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности
Да може:
 • Определя вида и състава на почвата
 • Извършва на оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на работата
 • Изчислява нормата на торене и извършване на торене
 • Определя поливната и напоителна норма и извършване на напояването
 • Подготвя на посевния и посадъчен материал
 • Определя количеството семена и посадъчен материал и извършване на сеитба и засаждане
 • Определя степента на вредност
 • Сроковете на растителна защита
 • Провежда растително-защитни мероприятия
 • Разпознава видовия и сортов състав на земеделските култури
 • Извършва основни технологични операции при отглеждане и прибиране
 • Прави зоохигиенна преценка на помещенията
 • Извършва оборка и перманентна дезинфекция на стопанските помещения за зайци
 • Разпознава продуктивните типове зайци
 • Разпознава фуражите и преценяване на качеството им
 • Определя породите
 • Избира подходящ начин на хранене и отглеждане
 • Разчита сборни чертежи
 • Нагласява и регулира механизмите и системите на тракторите и автомобилите
 • Извършва монтаж и демонтаж
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини
 • Прикачва селскостопанските машини
 • Обслужва, поддържа и съхранява на селскостопанските машини
 • Извършва първична преработка
 • Произвежда екологично чиста продукция
 • Правилно да съхранява получените продукти
 • Правилно да използва лични предпазни средства
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Фермер- Производител на селскостопанска продукция’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+