Център за професионално обучение Устра

“Продавач – консултант”

“Продавач – консултант”
 • Професионално направление:

  “Търговия на едро и дребно”

  (Код 341)

 • Професия:

  “Продавач – консултант”

  (Код 341020)

 • Специалност:

  “Продавач – консултант”

  (Код 3410201)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел усвояване на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества, необходими за реализация в професионалното направление “Търговия на едро и дребно”.

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства при работа с компютър
 • да познава стопанското управление на страната и да разбира съществуващите икономическите отношения, процеси и явления
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работник и работодател
 • разбира собствената си роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си
 • правила за работа с компютърна техника
 • познава нормативните изисквания на длъжността и необходимите компетенции
Да може:
 • умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет на извършената дейност, да установява и поддържа делови отношения
 • умее да работи в екип, съдейства на членовете на екипа за изпълнение на конкретните задачи и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена и я отчита пред ръководителя си
 • умее да изпълнява административни дейности свързани с обработка на информацията, работа с компютърна техника, отчетност и контрол
 • умее да осъществява дейността си в съответствие правилата за здравословни и безопасни условия на труд
 • да ползва писмено и говоримо английски език на ниво А-1 на Общата европейска езикова рамка
 • умения за планиране и отчетност
 • оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии в дейността

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Продавач – консултант’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+