Център за професионално обучение Устра

“Подпомагане на възрастни”

“Подпомагане на възрастни”
 • Професионално направление:

  “Социална работа и консултиране”

  (Код 762)

 • Професия:

  “Социален асистент”

  (Код 762040)

 • Специалност:

  “Подпомагане на възрастни”

  (Код 7620402)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания по професията “Социален асистент”, специалността – Подпомагане на възрастни. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ
 • основните правила за ЗБУТ
 • общите правила за работа с компютър
 • да ползва програмни продукти и изпълнява задачи от социалната дейност
 • да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място
 • осъществява кратка комуникация на чужд език
 • основните понятия и термини в социалната сфера
 • социалното осигуряване, социално подпомагане, заетост, образование, здравеопазване, условия на труд
 • законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното подпомагане; хора с увреждания; здравните грижи
 • стандартите и критериите за социална работа
 • необходимите технологии за работа е възрастни с физически и сензорни увреждания и на възрастни с ментални проблеми
 • помощта, която биха могли да получат възрастните с увреждания, старите хора и лицата е ментални проблеми
 • реда за посредничество между ползвателя на социални услуги и външни лица и институции
 • институциите и реда по който се осъществява социално застъпничество от името на клиентите, които се нуждаят от помощ и не могат да защитават правата си
 • познава и ползва документацията, задължителна за институцията и програмата към която се числи
Да може:
 • да изпълнява задълженията си като участник в трудовия процес по предоставяне на социални услуги, съгласно КТ и ЗЗБУТ
 • да работи с компютър, да ползва програмни продукти и изпълнява задачи от социалната дейност
 • да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, да осъществява кратка комуникация на чужд език
 • прилага законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното подпомагане; хората с увреждания; здравните грижи
 • да изпълнява стандартите и критериите за социална работа
 • да познава и прилага необходимите технологии за работа със стари хора; възрастни с физически и сензорни увреждания; възрастни с ментални проблеми
 • да запознава клиентите в предварителен порядък с помощта, която биха могли да получат
 • да осъществява посредничество между ползвателя на социални услуги и външни лица и институции
 • да осъществява социално застъпничество пред институции и организации, от името на клиентите си
 • да ползва работната документацията, задължителна за институцията и програмата към която се числи – анкетни карти, формуляри, дневници и др.

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Социален асистент – Подпомагане на възрастни’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+