Център за професионално обучение Устра

Ключови компетентности

Ключови компетентности

Ключовите компетентности осигуряват знания,умения и нагласи,които помагат на учащите да постигнат личностна реализация,да си намерят работа и да участват в живота на обществото.Осигуряват свързаност между личната,социалната и професионалната изява на съвременния човек.

ЦПО “Устра-Холдинг” АД ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

Ключова компетентност Наименование на обучението Брой часове за обучение
1 Ключова компетентност 2
Общуване на чужди езици
Английски език А1, А2, B1 Брой часове: 300
2 Ключова компетентност 2
Общуване на чужди езици
Немски език А1,А2,В1 Брой часове:300
3 Ключова компетентност 2
Общуване на чужди езици
Турски език А1,А2,В1 Брой часове:330
4 Ключова компетентност 2
Общуване на чужди езици
Гръцки език А1,А2,В1 Брой часове:300
5 Ключова компетентност 2
Общуване на чужди езици
Руски език А1,А2,В1 Брой часове:300
6 Ключова компетентност 4
Дигитална компетентност
Компютърна грамотност и информационни технологии Брой часове: 45
7 Ключова компетентност 6

Обществени и граждански компетентности

Комуникационни умения и мотивация Брой часове:36
8 Ключова компетентност 6

Обществени и граждански компетентности

Гражданска култура и управление на конфликти Брой часове: 30
9 Ключова компетентност 7 Инициативност и предприемачество Маркетинг за търговци Брой часове: 30
10 Ключова компетентност 7 Инициативност и предприемачество Ключови мениджърски умения Брой часове: 30
11 Ключова компетентност 7 Инициативност и предприемачество Основни умения за продажби и водене на преговори Брой часове: 30
12 Ключова компетентност 7 Инициативност и предприемачество Управление на търговски екип Брой часове: 30

 

Google+