Център за професионално обучение Устра

Строител “Кофражи”

Строител “Кофражи”
 • Професионално направление:

  “Строителство”

  (Код 582)

 • Професия:

  “Строител”

  (Код 582030)

 • Специалност:

  “Кофражи”

  (Код 5820302)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация. След завършване на професионалното обучение по професия “Строител”, специалност Кофражи” обучаемият трябва

Да знае:
 • Основните изисквания по безопасност на труда и ППО в строителството
 • Основните изисквания за опазване на околната среда
 • Рационално да използва енергията и строителните материали
 • Видовете архитектурни и конструктивни чертежи
 • Видовете строителни материали и техните свойства, както и начините за тяхното използване и съхранение
 • Основните изисквания за качество на материалите за кофражните форми
 • Изискванията и последователността при изпълнение на основните строителни процеси: транспортни, земни, кофражни и бетонови работи, монтаж на строителни конструкции, основни строителни машини и техническо оборудване
 • Начините за укрепване на изкопи
 • Начините за измерване и допустимите отклонения при направата на кофражи
 • Видовете кофражи и технологичната им характеристика
 • Начините за използване на кофражните форми, текущите им ремонти, транспорта и кофрирането на различните елементи
 • Изискванията за укрепване на кофражите на плоча и плочогреди
 • Изискванията за приемане и измерване на кофражните работи
 • Начините за изпълнение на армировъчните и бетоновите работи
 • Начините за използване, съхранение и поддържане на машините, инструментите, оборудването и работното място за изпълнение на кофражните работи
 • Основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването в строителството, сметна документация
Да може:
 • Да разчита работни чертежи на строителни конструкции /кофражен и армировъчен план,план на основи/ скици, технологични схеми
 • Да поддържа ред и чистота на работното си място и на строителната площадка
 • Да работи правилно и безопасно с машините, механизмите, инструментите и материалите
 • Да избира технологично оптималното решение при кофриране на конструкциите
 • Да изработва кофражни платна
 • Да монтира, укрепва и демонтира кофражи на различни конструктивни елементи на сгради и съоръжения
 • Да укрепва изкопи
 • Да работи с такелажни и повдигателни съоръжения
 • Правилно и безопасно да товари и разтоварва строителни материали и изделия
 • Да поддържа и съхранява оборудването на строителната площадка
 • Да планира, контролира и регулира операциите по кофражните работи
 • Да се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката
 • Да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита
 • Да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ
 • Да използва ефективно строителните материали, правилно да ги складира и съхранява

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Строител- Кофражи’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+