Център за професионално обучение Устра

“Коневъдство и конна езда”

“Коневъдство и конна езда”
 • Професионално направление:

  “Растениевъдство и животновъдство”

  (Код 621)

 • Професия:

  “Животновъд”

  (Код 621050)

 • Специалност:

  “Коневъдство и конна езда”

  (Код 6210508)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в професия „Животновъд“, специалност „Коневъдство и конна езда“. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Биологичните особености на конете и спецификата на тяхното отглеждане
 • Основните болести и неприятели при конете и техните признаци
 • Основните групи фуражи и начини за изхранването им
 • Първична преработка на фуражите и начини на съхраняването им
 • Ботаническата и биологичната характеристики на основните групи фуражни култури за коне
 • Видов и сортов състав
 • Технологии за отглеждане и прибиран
 • Зоохигиенни и зооветеринарни изисквания за конете от различни възрасти и категории
 • Анатомичнити и физиологичните особености на конете
 • Методи на тренинг на конете и обяздване
 • Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане
 • Нормирано хранене на конете от различни възрасти
 • Породи и породни характеристики
 • Начини за хранене и отглеждане на различните категории коне
 • Начините за поставяне на агрегатна линия в земеделието
 • Текущ ремонт и поддържане
 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности в коневъдството
Да може:
 • Определя породата, производствената категория, първичен здравен статус и възраст на конете
 • Извършва хранене, гледане, тренинг и обяздване на конете от различните възрастови групи
 • Подпомага раждането и грижите за новородените
 • Разпознава видовия и сортов състав на земеделските фуражни култури за конете
 • Подпомага и извършва основни технологични операции при отглеждане и прибиране на фуражите, тяхното съхранение, преработка и изхранване
 • Прави зоохигиенна преценка на помещенията
 • Извършва оборка на конете и производствените сгради
 • Разпознава продуктивните типове и категории коне
 • Разпознава фуражите и преценява качествата им
 • Определя породите
 • Избира подходящ начин на хранене и отглеждане
 • Спазва принципите на екологичното земеделие, в т. ч. съхраняване на торовата маса
 • Правилно да използва личните предпазни средства
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти
 • Познава всички основни правила за безопасна работа, лечение и транспорт на конете

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Животновъд – Коневъдство и конна езда’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]

Google+