Център за професионално обучение Устра

Строител “Зидария”

Строител “Зидария”
 • Професионално направление:

  “Строителство”

  (Код 582)

 • Професия:

  “Строител”

  (Код 582030)

 • Специалност:

  “Зидария”

  (Код 5820304)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация. След завършване на професионалното обучение по професия “Строител”, специалност “Зидария” обучаемият трябва

Да знае:
 • Основните изисквания по безопасност на труда и ППО в строителството
 • Основните изисквания за опазване на околната среда
 • Рационално да използва енергията и строителните материали
 • Видовете архитектурни и конструктивни чертежи
 • Видовете строителни материали и техните свойства, както и начините за тяхното използване и съхранение
 • Материалите за зидария – видове, свойства, приложение
 • Видовете зидарии, приложение, правила за изпълнение
 • Изискванията и последователността при изпълнение на основните строителни процеси: транспортни, земни, кофражни и бетонови работи, монтаж на строителни конструкции, основни строителни машини и техническо оборудване
 • Начините за направа на работни скелета
 • Обработката на камък за редова зидария
 • Начините за направа на гладки вътрешни и външни стени с и без отвори
 • Начините за направа на всички видове разтвори за зидарии ръчно и машинно
 • Качествените и количествени показатели за измерване на зидарии
 • Начините за приемане на зидарски работи
 • Начините за съхранение и поддържане на машините, инструментите и оборудването
 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на дадена технологична операция
 • Основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването в строителството, сметна документация
Да може:
 • Да разчита работни чертежи на строителни конструкции /кофражен и армировъчен план, план на основи/ скици, технологични схеми
 • Да поддържа ред и чистота на работното си място и на строителната площадка
 • Да работи правилно и безопасно с машините, механизмите, инструментите и материалите
 • Да работи с ръчни зидарски инструменти, с видовете тухли и другите градивни елементи
 • Да изгражда работно скеле
 • Да изпълнява различни видове тухлени превръзки
 • Да изпълнява зидарии с обработен необработен камък и комбинирани зидарии
 • Да зида тухлени комини и колони
 • Да избира подходящо технологично решение
 • Да товари и разтоварва строителни материали и изделия
 • Да поддържа и съхранява оборудването на строителната площадка
 • Да планира, контролира и регулира операциите, свързани с изпълнението на зидарските работи
 • Да измерва правилно количеството и да определя качеството на извършените зидарските работи
 • Да се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката
 • Да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита
 • Да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ
 • Да използва ефективно строителните материали, правилно да ги складира и съхранява

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Строител- Зидария’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+