Център за професионално обучение Устра

“Земеделско стопанство”

“Земеделско стопанство”
 • Професионално направление:

  “Администрация и управление”

  (Код 345)

 • Професия:

  “Икономист”

  (Код 345120)

 • Специалност:

  “Земеделско стопанство”

  (Код 3451203)

Обучението e от трета степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на предприемачеството и мениджмънта. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Да разбира проблемите и ясно да ги формулира
 • Да прилага уменията си за изразяване, за да води диалог, да събеседва и да описва ясно производствени въпроси
 • Да анализира и прави оценка на извършената работа под формата на устен и писмен доклад
 • Да напише молба, заявление, автобиография, писмо и други
 • Да представя основните идеи в кратки и ясни послания
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник
 • Да разбира собствената си роля в дейността на предприятието и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си
Да може:
 • Да познава спецификата на бизнеса в областта на търговията
 • Да разбира и прилага основните принципи в отношенията с клиенти и доставчици
 • Да познава деловото общуване
 • Да работи с персонален компютър със специфичен софтуер в специалността
 • Да прилага усвоените теоретически знания и практически умения в реални условия
 • Да умее да използва получените знания и умения в организации от различни сфери на обществения живот
 • Да работи с Интернет
 • Да съставя основни документи и работи с офис програми
 • Да познава и обработва работната документация – административна, финансово-счетоводни справки и др.

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


Google+