Център за професионално обучение Устра

Фермер “Замеделец”

Фермер “Замеделец”
 • Професионално направление:

  “Растениевъдство и животновъдство”

  (Код 621)

 • Професия:

  “Фермер”

  (Код 621060)

 • Специалност:

  “Земеделец”

  (Код 6210601)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и целта на обучението по професия “Фермер” е подготвянето на обучаемите за реализацията им по придобитата специалност в селското стопанство.

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Състав, свойства на почвата, типове почви
 • Видове обработки на почвата, агротехническите изисквания при обработка на почвата
 • Разпознаване видовете торове и определяне срока и начина на внасянето им
 • Подготовката на площите за напояване и начините на напояване
 • Изискванията при подготовката на посевния материал, срока и начина на сеитба и засаждане
 • Разпознаване основните групи вредители по селскостопанските полски култури
 • Основните методи и средства за провеждането на растително-защитни мероприятия
 • Ботаническата и биологичната характеристика на основните групи земеделски култури. Видове, сортов състав и технологии за отглеждане и прибиране
 • Зоохигиенни изисквания, анатомични и физиологични особености на селскостопанските животни, породи, начини на хранене на различните видове селскостопански животни, размножаване и развъждане, норми за хранене
 • Видове чертежи, проекции, оразмеряване и условни означения
 • Класификация, устройство, принцип на действие, текущ ремонт и под дръжка на трактори и селскостопанските машини
 • Първична преработка и съхраняване на селскостопанската продукция
 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности, познаване и ползване на лични предпазни средства, здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове дейности
Да може:
 • Определя вида и състава на почвата
 • Извършва на оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на работата
 • Изчислява нормата на торене и извършване на торене
 • Определя поливната и напоителна норма и извършване на напояването
 • Подготвя посевния и посадъчния материал, определяне тяхното количество и извършване на сеитба и засаждане
 • Определя степента на вредност на препаратите за растителна защита и провеждане растително-защитни мероприятия
 • Разпознава видовия и сортовия състав на земеделските култури. Извършва основните технологични операции при отглеждане и прибирането им
 • Прави зоохигиенна преценка на помещенията Разпознава продуктивните типове селскостопански животни
 • Извършва оборка на селскостопанските животни
 • Разпознава продуктивните типове селскостопански животни
 • Разпознава фуражите и определяне на качеството им
 • Определя породите и избиране на подходящ начин на хранене и отглеждане на селскостопанските животни
 • Разчита сборни чертежи
 • Нагласява, регулира, обслужва, поддържа и съхранява селскостопанските машини
 • Извършва първична обработка, производство на екологично чиста продукция и правилно съхраняване на получените продукти
 • Правилно да използва лични предпазни средства. Безопасна работа с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Фермер- Земеделец’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+