Център за професионално обучение Устра

Животновъд “Зайцевъдство”

Животновъд “Зайцевъдство”
 • Професионално направление:

  “Растениевъдство и животновъдство”

  (Код 621)

 • Професия:

  “Животновъд”

  (Код 621050)

 • Специалност:

  “Зайцевъдство”

  (Код 6210506)

 

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в професия „Животновъд“, специалност „Зайцевъдство“. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Биологични особености на домашния заек и особености при неговото отглеждане
 • Основни болести и неприятели. Признаци на заболяванията
 • Ветеринарна профилактика. Ваксинации и схеми на лечение в зайцевъдството
 • Разпознаване основните групи фуражи за изхранване на зайците
 • Спецификата и перманентен методичен контрол на основните стопански полезни признаци
 • Ботаническата и биологичната характеристика на основните групи фуражи за изхранване на зайците
 • Зоохигиенни и зооветеринарни изисквания
 • Анатомични и физиологични особености на домашния заек
 • Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане
 • Нормирано хранене на различните възрастови групи
 • Първична преработка и съхранение на фуражите
 • Описание на породите
 • Начините за хранене и отглеждане на различните производствени категории
 • Системи за тракторите и автомобилите
 • Текущ ремонт и поддържане
 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности
Да може:
 • Определя породата, производственото направление, здравния статус и възрастта на животното
 • Извършва отглеждане, хранене, развъждане на домашния заек от различните възрастови категории
 • Разпознава видовия и сортов състав на земеделските фуражни култури
 • Извършва основни технологични операции при отглеждане и прибиране на използваните фуражни култури
 • Прави зоохигиенна преценка на помещенията
 • Извършва оборка и перманентна дезинфекция на стопанските помещения за зайци
 • Разпознава продуктивните типове зайци
 • Разпознава фуражите и преценяване на качеството им
 • Определя породите
 • Избира подходящ начин на хранене и отглеждане
 • Нагласява и регулира механизмите и системите на тракторите и автомобилите
 • Извършва първична преработка на фуражите и тяхното изхранване
 • Произвежда екологично чиста продукция
 • Правилно да съхранява получените продукти
 • Правилно да използва лични предпазни средства
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Животновъд – Зайцевъдство’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+