Център за професионално обучение Устра

Животновъд “Говедовъдство”

Животновъд “Говедовъдство”
 • Професионално направление:

  “Растениевъдство и животновъдство”

  (Код 621)

 • Професия:

  “Животновъд”

  (Код 621050)

 • Специалност:

  “Говедовъдство”

  (Код 6210502)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в професия „Животновъд“, специалност „Говедовъдство“. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Биологичните особености на видовете и спецификата при тяхното отглеждане
 • Основните болести и неприятели и познава признаците на заболяванията
 • Разпознава основните видове и групи фуражи
 • Технологиите при прибиране, подготовка, преработка, съхранение и раздаване на фуражите
 • Специфика и методичен контрол на репродуктивните признаци
 • Ботаническата и биологична характеристики на основните групи фуражни култури
 • Видов и сортов състав
 • Технологии за отглеждане и прибиране
 • Зоохигиенни изисквания за производство съгласно стандартите на ЕС
 • Анатомичните и физиологичните особености на говедата и биволите
 • Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане
 • Видове фуражи, начини за обработването им
 • Нормирано хранене
 • Първична преработка
 • Начини на съхраняване
 • Породи
 • Начините за хранене и отглеждане на различните производствени категории говеда и биволи
 • Начини на доене и съхраняване на продукцията
 • Системи на тракторите и автомобилите
 • Класификация на селскостопанските машини
 • Устройството и използване на доилни препарати в говедовъдството и биволовъдството
 • Начините за поставяне на агрегат
 • Текущ ремонт и поддържане
 • Спазване на технологичната последователност при извършване на селскостопански дейности
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности
Да може:
 • Определя породата, производственото направление, категорията здравен статус и възрастта на животното
 • Извършва машинно доене, преработка, раздаване на фуражите и получаване и съхраняване на готовата продукция
 • Спазва технологията на хранене и гледане
 • Следи ежедневния здравен статус индивидуално за всяко животно
 • Разпознава видовия и сортовия състав на земеделските фуражни култури
 • Подпомага основните технологични операции при отглеждане и прибиране на фуражите и извършва тяхното раздаване
 • Прави зоохигиенна преценка на помещенията
 • Извършва оборка на животните от различни категории
 • Разпознава продуктивните типове при говедата и биволите
 • Разпознава фуражите и преценяване на качеството им
 • Определя породите
 • Избира подходящ начин на хранене и отглеждане
 • Извършва всички процедури при машинно доене и съхраняване на млякото
 • Извършва първична преработка
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини
 • Произвежда екологично чиста продукция
 • Правилно да съхранява получените продукти
 • Правилно да използва лични предпазни средства
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Животновъд – Говедовъдство’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]

Google+