Център за професионално обучение Устра

“Бояджийски работи”

“Бояджийски работи”
 • Професионално направление:

  “Строителство”

  (Код 582)

 • Професия:

  “Строител”

  (Код 582030)

 • Специалност:

  “Бояджийски работи”

  (Код 5820309)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация. След завършване на професионалното обучение по професия “Строител”, специалност “Бояджийски работи” обучаемият трябва

Да знае:
 • Основните изисквания по безопасност на труда и ППО в строителството
 • Основните изисквания за опазване на околната среда
 • Рационално да използва енергията и строителните материали
 • Видовете архитектурни и конструктивни чертежи
 • Видовете строителни материали и техните свойства, както и начините за тяхното използване и съхранение
 • Инструментите и тяхното предназначение при бояджийски и тапетни работи
 • Изискванията и последователността при изпълнение на основните строителни процеси: транспортни, земни, кофражни и бетонови работи, монтаж на строителни конструкции, основни строителни машини и техническо оборудване
 • Значението на грундовете при полагането на бояджийските състави
 • Технологията на изпълнение на различните видове бояджийски и тапетни работи
 • Цветовете, тяхното съчетаване и въздействие
 • Подготовката на различните видове повърхности
 • Бояджийски състави – видове, свойства, съхранение и приложение
 • Причините за поява на дефекти и начините за тяхното предотвратяване
 • Начините за поддържане на инструментите и оборудването и работата с тях
 • Начините за приемане и измерване на бояджийски работи
 • Планиране, контрол, регулиране и управление на процесите при изпълнение на бояджийски работи
 • Основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването в строителството, сметна документация
Да може:
 • Да разчита работни чертежи, скици, технологични схеми и планове
 • Да приготвя и разпознава различните бояджийски състави
 • Да изпълнява шпакловъчни работи
 • Да подготвя повърхностите преди полагане на определен вид бояджийски състав, да грундира, гитва, шлайфа и др.
 • Да изпълнява постно, силикатно, пластмасово/латексно/ и др. видове боядисване
 • Да изпълнява декоративни работи
 • Да измерва и изчислява необходимите и вложените материали и извършените видове работа
 • Да поддържа и съхранява оборудването на строителната площадка
 • Да планира, контролира и регулира операциите, свързани с изпълнението на бояджийски работи
 • Да се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката
 • Да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита
 • Да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ
 • Да използва ефективно строителните материали, правилно да ги складира и съхранява

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Строител- Бояджийски работи’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+