Център за професионално обучение Устра

“Армировка и бетон”

“Армировка и бетон”
 • Професионално направление:

  “Строителство”

  (Код 582)

 • Професия:

  “Строител”

  (Код 582030)

 • Специалност:

  “Армировка и бетон”

  (Код 5820303)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация. След завършване на професионалното обучение по професия “Строител”, специалност “Армировка и бетон” обучаемият трябва:

Да знае:
 • Основните изисквания по безопасност на труда и ППО в строителството
 • Основните изисквания за опазване на околната среда
 • Рационално да използва енергията и строителните материали
 • Видовете архитектурни и конструктивни чертежи
 • Видовете строителни материали и техните свойства, както и начините за тяхното използване и съхранение
 • Основните изисквания за качество на материалите за бетон и армировка
 • Изискванията и последователността при изпълнение на основните строителни процеси: транспортни, земни, кофражни и бетонови работи, монтаж на строителни конструкции, основни строителни машини и техническо оборудване
 • Фактори, влияещи върху якостта на бетона
 • Начините за приготвяне и транспортиране на бетонни смеси
 • Полагане и уплътняване на бетонни смеси
 • Начини за изработване, транспорт и монтаж на армировъчни изделия
 • Ускореното втърдяване на бетона и грижи за бетона след полагането му
 • Начините за съхранение и поддържане на машините, инструментите и оборудването
 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на дадена технологична операция
 • Основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването в строителството, сметна документация
Да може:
 • Да разчита работни чертежи на строителни конструкции /кофражен и армировъчен план, план на основи/ скици, технологични схеми
 • Да поддържа ред и чистота на работното си място и на строителната площадка
 • Да работи правилно и безопасно с машините, механизмите, инструментите и материалите
 • Да сортира и подрежда армировъчна стомана и заготвена армировка
 • Да изправя ръчно и да отрязва армировъчна стомана
 • Да огъва ръчно и машинно армировъчни пръти
 • Да монтира армировка за всички видове конструктивни елементи
 • Да избира подходящо технологично решение
 • Да приготвя, полага и уплътнява различни видове бетони при различни условия
 • Да полага грижи за бетона при отлежаването му
 • Да товари и разтоварва строителни материали и изделия
 • Да поддържа и съхранява оборудването на строителната площадка
 • Да планира, контролира и регулира операциите, свързани с изпълнението на армировъчните и бетоновите работи
 • Да измерва правилно количеството и да определя качеството на извършените армировъчни и бетонови работи
 • Да се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката
 • Да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита
 • Да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ
 • Да използва ефективно строителните материали, правилно да ги складира и съхранява

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Строител- Армировка и бетон’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+