Център за професионално обучение Устра

“Апретурно и багрилно производство”

“Апретурно и багрилно производство”
 • Професионално направление:

  “Производствени технологии -текстил, облекло, обувки и кожи”

  (Код 542)

 • Професия:

  “Работник в текстилно производство”

  (Код 542080)

 • Специалност:

  “Апретурно и багрилно производство”

  (Код 5420803)

Обучението e от първа степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на апретурното и багрилно производство. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, да не замърсява с работата си околната среда
 • правата и задълженията си съгласно Кодекса на труда
 • основните изисквания към преждите и нишките, предназначени за тъкане
 • строежа на основните сплитки, използвани при тъкането на ръчен тъкачен стан
 • свойствата на тъканите
 • начините на получаване на тъкани в различни видове сплитки
 • технологиите за изработване на ръчно тъкани изделия
 • основно устройство и действие на ръчен тъкачен стан
 • технологичната дисциплина при изпълнение на производствените операции
 • основните видове технологични процеси в текстилното производство -предачно, тъкачно, плетачно
 • познава различните видове машини и съоръжения, необходими за изпълнение на отделните производствени операции и процеси
Да може:
 • организира правилно работното си място
 • обслужва машини и съоръжения като спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • извършва в определената технологична последователност отделните трудови задачи и операции
 • спазва изискванията на предприятието за качествено изпълнение на трудовите дейности
 • опазва повереното му имущество
 • да изпълнява технологичната последователност при ръчно тъкани изделия
 • да съставя и да разчита: напречни и надлъжни разрези на преплитането на основните и вътъчните нишки; тъкачни рисунки
 • да извършва анализ на тъканите за извличане на необходими данни
 • да възстановява скъсани нишки
 • да извършва малки ремонти на механизмите на машината

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Апретурно и багрилно производство’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+