Център за професионално обучение Устра

“Административно обслужване”

“Административно обслужване”
 • Професионално направление:

  “Секретарски и административни офис дейности”

  (Код 346)

 • Професия:

  “Офис-секретар”

  (Код 346020)

 • Специалност:

  “Административно обслужване”

  (Код 3460201)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на административното обслужване. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • основните правила на безопасна работа и изисквания за ППО
 • на деловото общуване
 • принципите правилата за водене на делова кореспонденция
 • принципите за екипното взаимодействие
 • основните икономически категории и пазарните условия
 • основните макроикономически принципи
 • основните принципи за счетоводна отчетност
 • машинописните правила и стандарти
 • архитектурата на компютъра и основните компютърни конфигурации
 • текстообработващи програми
 • програми за оформяне на електронни таблици
 • основните принципи за работа в интернет
 • програми и начини на презентиране
 • основните елементи на фирмената култура
 • стиловете на управленческите функции
 • принципите на целеполагане в краткосрочен и дългосрочен план
 • елементи на стратегическия план
 • принципи и стратегии при управление на персонала
 • значението на комуникациите с външната среда
 • методи за водене на преговори
 • основните изисквания при оформяне на фирмената документация, съгласно БДС и чужди стандарти
 • видовете офис техника и нейното приложение
 • нормите на етичното бизнес поведение
 • изискванията при водене на общата търговска и стопанска кореспонденция
 • английски език на покриващо на ниво А-1 на Общата европейска езикова рамка
 • общите принципи на трудовото законодателство
 • изискванията за нормиране и заплащане на труда
 • правила и норми при стенографиране
 • основни изисквания при изготвяне на протоколи от заседания
Да може:
 • да прилага на практика правилата за ППО, здравословни и безопасни условия на труд
 • да оказва долекарска помощ
 • да комуникира ефективно
 • да оформя деловата кореспонденция при спазване на правописните норми и правила.
 • да работи в екип
 • да се съобразява с пазарните механизми
 • да отчита промените в макроикономическите показатели
 • съдейства за правилното и законосъобразно водене на счетоводното отчитане във фирмата
 • да ползва десетопръстна система за машинопис
 • да работи с текстообработващи програми
 • да работи с програми за оформяне на електронни таблици
 • да работи с програми за оформяне на презентации
 • да работи с програми за ползване на ресурсите на интернет
 • да ползва електронна поща
 • да изготвя краткосрочни планове и графици
 • да подпомага работата на мениджъра при организиране и контролиране на персонала
 • да организира делови срещи и преговори
 • да подготвя писма, оферти, договори и планове, съгласно български и английски стандарти
 • да спазва нормите за професионална и организационна етика
 • да работи с офис-техника
 • да подготвя и съхранява деловата кореспонденция, съгласно БДС и международните стандарти
 • да регистрира, класифицира и архивира документи
 • да владее писмено и говоримо английски език на ниво А-1 на Общата европейска езикова рамка
 • да изготвя /набира/ трудови договори, препоръки и длъжностни характеристики
 • да ползва стенография
 • да съставя протоколи от заседания

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Офис-секретар//Административно обслужване’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]

Google+